Vedtægter

 

Samarbejdsvedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge kommuner

Nedenstående vedtægter beskriver regelgrundlaget for samarbejde mellem menighedsrådene i Faxe, Stevns og Køge kommuner i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj. 2010 om menighedsråd § 42 a, jf. § 43, a.

Menighedsrådene i Faxe, Stevns og Køge kommuner, Køge Provsti og Tryggevælde Provsti, Roskilde Stift har vedtaget at samarbejde efter følgende vedtægter:

§ 1. FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

stk.1

Folkekirkens Skoletjeneste (i det følgende kaldet FiSK) i ovenstående kommuner og provstier, er en folkekirkelig skoletjeneste for alle folke- og privatskoler i området (0 -klasse - 10. klasse).

stk. 2

Skoletjenestens hjemsted er Faxe, Stevns og Køge kommuner.

 § 2. FORMÅL

stk. 1

Formålet med FiSK er at inspirere lærere og elever med nye idéer til kristendomsundervisningen, herunder udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projektforløb.<s></s>

stk. 2

Samarbejdet sker på grundlag af og i respekt for Folkeskoleloven og de til enhver tid gældende formålsbestemmelser og undervisningsvejledninger for de fag, der samarbejdes med.

§ 3. ØKONOMI

stk 1

FiSK's økonomi fastlægges af de samarbejdende menighedsråd og godkendes af provstiudvalgene. De med skoletjenesten forbundne udgifter fordeles mellem ligningsområderne i Tryggevælde Provsti og Køge Provsti i forholdet 1 : 1

stk. 2

Forretningsudvalget udarbejder et budgetforslag som forelægges menighedsrådene til godkendelse på repræsentantskabsmødet. FiSK’s medarbejdere skal høres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget.

stk. 3

Repræsentantskabets forslag til budget, der er udarbejdet på baggrund af den af provstiudvalgene godkendte budgetramme, fremsendes til provstiudvalgene til godkendelse inden 1. juni året før.

stk. 4

Menighedsrådene i de to provstier har i henhold til Lovbekendtgørelse 584 om menighedsråd § 43 a besluttet, at driftsudgifterne for skoletjenesten administrativt overføres som et biregnskab til Herfølge Kirkekasse.

stk. 5.

Årsregnskabet indgår som et biregnskab til Herfølge Kirkekasse og godkendes af forretningsudvalget samt Køge Provstiudvalg og Tryggevælde Provstiudvalg.

stk. 6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk. 7

Regnskabet revideres sammen med Herfølge kirkekasses regnskab af provstirevisor for Køge Provsti.

§ 4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE

stk.1

Skoletjenesten afholder hvert år ordinært repræsentantskabsmøde inden 15. maj. På repræsentantskabsmødet fremlægges årsberetning for FiSK, næste års budget vedtages og forretningsudvalget vælges.

stk.2

Til repræsentantskabet vælger hvert af de samarbejdende menighedsråd 2 repræsentanter (typisk 1 lægt medlem og 1 præst) fra menighedsrådets midte, der deltager med stemmeret. Provsterne i Køge og Tryggevælde provstier er fødte medlemmer af repræsentantskabet.

stk. 3

Repræsentantskabets funktionsperiode falder sammen med provstiudvalgets funktionsperiode.

Stk. 4

Hvert af de i samarbejdet deltagende menighedsråd kan vælge en stedfortræder til repræsentantskabet. Stedfortræderen varetager funktionen indtil afslutning af funktionsperioden.

stk.5

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

stk. 6

Forretningsudvalget indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt med to måneders varsel. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes inden 15. maj.

stk. 7

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være forretningsudvalgets formand i hænde senest 14 dage før mødet.

stk. 8

Med indvarslingen af repræsentantskabsmødet skal følge: Dagsorden samt de forslag, der ønskes behandlet. Forslag der efterfølgende er rettidigt modtaget skal eftersendes til repræsentantskabsmødets repræsentanter.

stk.9

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Årsberetning ved kontaktperson og/eller projektmedarbejder(e)

3. Regnskab for det afsluttede år

4. Budget for det kommende år

5. Planer for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af forretningsudvalg

8. Eventuelt

Stk. 10

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når forretningsudvalget, formanden eller mindst 2/3 af de samarbejdende menighedsråd begærer det, og indkaldes med 14 dages varsel.

§ 5 FORRETNINGSUDVALGET

stk.1

Blandt repræsentantskabsmødets deltagere vælges et forretningsudvalg, der består af mindst 6 medlemmer. Der skal vælges mindst 2 medlemmer fra hvert at de deltagende provstier. Provsterne i Køge Provsti og Tryggevælde Provsti er fødte medlemmer.

stk. 2

Forretningsudvalget kan supplere sig med 1 medlem med særlig kompetence valgt blandt personer som er indstillet af Roskilde Stifts religionspædagogiske udvalg. Dette medlem er fuldgyldigt medlem af forretningsudvalget.

stk. 3

Forretningsudvalget vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

stk. 4

Repræsentantskabet vælger 3 stedfortrædere bland sine medlemmer til at indtræde i forretningsudvalget, såfremt et valgt medlem forlader forretningsudvalget. Valget af repræsentanten er gyldig for den resterende del af forretningsudvalgets funktionsperiode.

stk. 5

Forretningsudvalget vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

stk. 6

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk. 7

Ordinært forretningsudvalgsmøde indkaldes på formandens foranledning med 14 dages varsel. Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde skal afholdes, når mindst to af forretningsudvalgets medlemmer begærer det. Dette skal varsles med en måned.

Der afholdes min. 3 forretningsudvalgsmøder pr. år.

stk. 7

Forretningsudvalgets opgave er at:

1. Ansætte og afskedige projektmedarbejder(e).

2. Holde menighedsrådene orienteret om FiSK

3. Komme med idéer og inspiration

4. Sikre bredden i FiSK

5. Vælge kontaktperson (jf. § 6 stk. 1)

stk. 8

Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper.

§ 6 KONTAKTPERSON

stk. 1

Forretningsudvalget vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på forretningsudvalgets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra medarbejderne i de tjenstlige forhold.

§ 7 MEDARBEJDERE

stk. 1

FiSK tilstræber det højst mulige niveau både teologisk og pædagogisk. Dette sker ved at ansætte en eller flere projektmedarbejdere, der både dækker den teologiske og den pædagogiske faglighed.

stk. 2

Projektmedarbejderne indgår i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester.

stk. 3

Der udarbejdes årligt en række projekter, heraf minimum ét til indskolingen (0-3.kl.), ét til mellemtrinnet (4.-6.kl.) og ét til udskolingen (7.-10.kl.). Projekterne tilbydes til samtlige skoler i de samarbejdende sogne.

stk. 4

Materialer såvel som undervisningsforløb skal på én gang understrege det specifikt kristendomsfaglige og samtidig give mulighed for at inddrage andre fag i tværfaglige projektforløb med kristendom som omdrejningspunkt.

stk. 5

Der tilstræbes god, personlig kontakt til samtlige skoler i samarbejdet med årlige besøg samt kontaktlærer(e) på hver skole.

§ 8 VILKÅR FOR SAMARBEJDET

stk.1

Ethvert menighedsråd kan ved henvendelse til de respektive provstiudvalg melde sig ud af FiSK med virkning fra det efterfølgende budgetår. Skoler hjemhørende i dette sogn vil herefter ikke længere modtage tilbud fra FiSK.

Ved udmeldelse frasiger det enkelte menighedsråd sig ethvert krav på materielle eller immaterielle værdier fra samarbejdet.

§ 9 LOGO

stk. 1

Der er valgt følgende logo for FiSK: (udtales: fisk)    

(Se øverst i dokumentet)

§ 10 TVISTER.

Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse eller fortolkning behandles af de to provstiudvalg. Såfremt enighed ikke kan opnås, afgøres tvisten af biskoppen over Roskilde Stift. Biskoppens afgørelse kan ankes til kirkeministeriet.

§11 OPLØSNING.

Opløsning af menighedsrådenes samarbejde om FiSK i de to provstier skal ske efter den i økonomilovens § 5, stk. 7, foreskrevne procedure.

§ 12 VEDTÆGTER

stk.1

Disse vedtægter er forelagt på repræsentantskabsmødet i FiSK den 12.5. 2016 og underskrevet af de deltagende menighedsråd ved budgetsamrådene i henholdsvis Køge Provsti og Tryggevælde Provsti i 2016.

stk.2

De deltagende menighedsråd og andre interessserede kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalen på FiSK’s hjemmeside - samt ved henvendelse til skoletjenesten. Samarbejdsaftalen kan også ses på de deltagende provstiers hjemmesider, samt på Roskilde Stifts hjemmeside.

stk. 3

Vedtægterne kan ændres på det ordinære repræsentantskabsmøde ved almindeligt flertal.

§ 13  IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter gælder fra den 1. januar 2017.